Thông báo
Văn bản pháp quy
Tài liệu
Điều kiện bảo đảm hoạt động GDNN
Đảm bảo chất lượng cơ sở GDNN
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng tuyển sinh: 0226 3840246 Thầy Hưng - Phó phòng đào tạo: 0916 023 000.Chuyên viên Xuyến - NV Phòng đào tạo: 01669 982 351
Thống kê
78Trực tuyến
5,177,149 Lượt truy cập
 
images


VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA CÔNG ĐOÀN

        “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

(Trích: Điều 10 Hiến pháp Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 1992)


1. Vai trò của Công đoàn:

* Trong lĩnh vực chính trị: Công đoàn có vai trò góp phần xây dựng và nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị - xã hội xã hội chủ nghĩa. Tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân,

* Trong lĩnh vực kinh tế: Công đoàn tham gia xây dựng hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế. Góp phần củng cố những thành tựu kinh tế văn hoá và khoa học kỹ thuật đã đạt được trong những năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.

* Trong lĩnh vực văn hoá - tư tưởng: Công đoàn góp phần giáo dục công nhân, viên chức và lao động nâng cao lập trường giai cấp, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động.....góp phần xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.

* Trong lĩnh vực xã hội: Công đoàn tham gia xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, thực sự là nòng cốt của khối liên minh công - nông - trí thức, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường sức mạnh của Nhà nước.


2. Chức năng của Công đoàn

1. Công đoàn đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; tham gia với Nhà nước( chính quyền) phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

2. Công đoàn đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, tổ chức, quản lý kinh tế xã hội, quản lý Nhà nước trong phạm vi chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm tra giám sát theo quy định của pháp luật.

3. Công đoàn có trách nhiệm tổ chức, giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và phát triển bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỦY LỢI BẮC BỘ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Di động

1

Hoàng Văn Cường

Chủ tịch CĐ trường

0912.529.439

2

Nguyễn Thị Việt Hồng

Phó Chủ tịch CĐ trường

0975.258.745

3

Trần Thị Lan Anh

Ủy viên BTV

0988. 676.877

4

Nguyễn Sỹ Lý

UV BCH

0912. 854.688

5

Nguyễn Toàn Thắng

UV BCH

0979.835.899

6

Đỗ Xuân Nguyên

UV BCH

0972.766.638

7

Trần Công Chính

UV BCH

0912.964.033

8

Nguyễn Việt Khoa

UV BCH

0985.271.777

9

Vũ Hồng Minh

UV BCH

0977.565.160

10

Nguyễn Hoàng Hưng

UV BCH

0916.023.000

11

Đỗ Minh Thu

UV BCH

0917.762.005

12

Phạm Thị Kim Liên

UV BCH

0917.347.766

 

     

Thư viện ảnh
000111101010221344

Trang chủ|Giới thiệu|Đoàn thể|Phòng|Khoa - Trung tâm|Tuyển sinh - Việc làm|Công tác HSSV|78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ
Địa chỉ : Km số 2 Đường Trần Thị Phúc - TP.Phủ Lý - tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 0226 3 840 246 - Fax : 0226 3 840 246
Email : cdtlbb@gmail.com 
Website : www.caodangthuyloibacbo.edu.vn
Copyright 2011 caodangthuyloibacbo.edu.vn.
Thiết kế và phát triển bởi Trần Phong Computer